PRIMARIA COMUNEI SLOBOZIA CONACHI

Judetul Galati

ANGAJARI > Concurs promovare în CLASA

» Inapoi

Concurs promovare în CLASA

Primăria comunei Slobozia Conachi, judetul Galați, va organiza în data de 23.01.2020, ora 900 , la sediul Primăriei comunei Slobozia Conachi, judetul Galați, concurs pentru promovarea în clasă- COMPARTIMENT CADASTRU. Condiţii pentru examenul de promovare în clasă – compartiment cadastru: a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcţionarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurarea activităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice; b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod. Depunerea dosarelor se va face în termen de 20 zile de data publicării anunțului, la sediul Primăriei comunei Slobozia Conachi, judetul Galați. Bibliografie:  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ  Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  LEGE Nr. 7 din 13 martie 1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  LEGE Nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  LEGE Nr. 17/2014 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Fisiere: